Adatkezelési tájékoztató

Cégnév: Ambrus Fuvar szolgáltató BT
Székhely: 1221 Budapest, Arany János utca 102.
Cégjegyzék szám: 01-06-616492
Adószám: 29103243-2-43
Email cím: ambrusjanos@t-online.hu
Telefonszám: 06 30 9660192


 
 

Adatkezelő: Ambrus János
Cim: 1221 Budapest, Regényes utca 5.
Email cím: ambrusjanos@t-online.hu
Telefonszám: 06 30 9660192


 
 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE


a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)


A GDPR (4) 1., 2., 7., 8.


 

Fogalom meghatározások


 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat online azonosító vagy a természetes személytesti, fiziológiai genetikai, szellemi, gazdasági, kultúrális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;


 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyébb módon történőhozzáférhetővé tétel útján összehangolás vagy összekapcsolás korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;


 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;


 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.


 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy.


 

A cégem gazdasági tevékenységet átmenetileg nem folytat!


 

Természetes személyek személyes adatát, adatait nem kezelem!


 

Weboldalaim kizárólag szabadon hozzáférhető, regisztráció mentes tartalmakat biztosítanak!


Weboldalaimon semmilyen cookie nincs!


Email címem kizárólag hivatalos megkeresésre szolgál, minden egyébb tárgyú vagy tárgy feltüntetése nélküli emaileket megnyitás nélkül azonnal törlöm!


Telefonszámom kapcsolattartásra szolgál.Az adatkezelő természetes személyek személyes adataival nem rendelkezik.


Adatvédelmi incidens természetes személyek személyes adatai kezelésének hiányában nem történhet.


 

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltam az alábbi jogszabályokra:


- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)


- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)


 

Jogorvoslat: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c


 

www.naih.hu Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.


 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor módosítsa.


 
 

Hatályos:2023.11.05.